Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

VMBO leergebieden. Voorbereiding Technasium. Havisten competent voor HBO. Universityprogramma. Pilot Academische School.

Geschreven door: Dione Nozza
2005 - 2006

Schooljaar 2005 – 2006. VMBO: leergebieden en differentiële delen. Voorbereiding Technasium. Havo: start havisten competent naar hbo. VWO: Universityprogram. Pilot ‘Academische School’.

Pleincollege Eckart kende 1562 leerlingen, van wie er 279 in de brugklas zaten, een aantal kleiner dan de afgelopen jaren ooit. Er zaten 125 leerlingen in 4Havo en 113 in 5VWO. De daling noopte tot verdere vernieuwing en verbreding van het onderwijsaanbod.

De schoolbrede discussie in de twee jaren hiervoor leidde tot een aantal uitgangspunten ten aanzien van de richting van de onderwijsontwikkeling. De hoofdpunten daarbij waren het ‘levensecht’ en in context leren. Leerstof werd aangeboden niet alleen in vaklessen, maar ook in vakoverstijgende projecten. Ook ging er aandacht uit naar het vervolgonderwijs binnen het curriculum. Een vast team van docenten werd verantwoordelijk voor het onderwijs aan de verschillende groepen leerlingen, inclusief de resultaten. Het bleef toch lastig om de gevraagde omslag in cultuur te maken. Het was zoeken naar een goed evenwicht tussen de autonomie binnen het eigen team en het conformeren aan de beslissingen genomen door andere teams. Overigens paste in dit kader ook dat de direct leidinggevenden, de onderwijsteamleiders, de functioneringsgesprekken gingen doen. Zij kregen ook een andere functie: adjunct-sector-directeur.

Er kwamen enkele proeftuintjes. Sommige waren zeer succesvol, andere kwamen niet goed van de grond. Succesvolle projecten waren bijvoorbeeld Pompeï in klas 1 en geïntegreerde literatuur in de bovenbouw Havo en VWO. De minder succesvolle proeftuintjes liepen soms vast op organisatorische randvoorwaarden zoals gezamenlijke overlegmomenten.

De onderwijskundige uitgangspunten waren ook richtinggevend bij de plannen voor de herstructurering van de onderbouw Havo/VWO en VMBO. Voor VMBO-1 werden de leergebieden mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, en levensbeschouwing en leefstijl ontwikkeld. Daarnaast werd afgesproken differentiële delen in te voeren met als doel leerlingen nog meer aan te spreken op hun talenten.

Met betrekking tot de herstructurering van de tweede fase bracht de werkgroep een advies uit na overleg met betrokkenen. De herstructurering was voorlopig meer van organisatorische aard dan onderwijs vernieuwend. Dit kwam doordat een goede invulling van de keuzewerktijd nog steeds veel aandacht vroeg.

In het kader van het Universumprogramma ontwikkelde de school samen met de TUE een pre-Universityprogramma voor leerlingen in 5VWO. Ze volgden aan de TUE een collegereeks met als titel ‘Op de golven der wetenschap’. En via Jet Net ontstonden activiteiten tussen Havo/VWO scholen en vooraanstaande technische bedrijven met als doel leerlingen een reëel beeld te geven van beroepen in technische bedrijven.

Begin schooljaar werd bekend dat Pleincollege Eckart zou kunnen deelnemen aan de pilot ‘de academische school’. Deze pilot beoogde de versterking van de competentie-ontwikkeling van zittende en aankomende docenten door het eigen maken van de attitude en de werkwijze ‘ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken’. Een kans om de eigen schoolontwikkeling te verdiepen. Immers in het kader van ‘Eckart als opleidingsschool voor 1e en 2e graads docenten’ schoolden schoolleiding en schoolpracticumdocenten zich al op het terrein van competentieontwikkeling, begeleiding en beoordeling van docenten (in opleiding). Leraren in opleiding en startende docenten werden intensief begeleid en gecoacht. Inmiddels beschikte de school over drie opleidingsdocenten.

Het Havo-team trof voorbereidingen om het komend schooljaar te kunnen starten met het project ‘Havoleerlingen competent naar het Hbo’ met als doel verbetering van de aansluiting van Havoleerlingen naar het Hbo.

De maatschappelijke stage werd gerealiseerd in klas 4VMBO.

Op gebied van scholing waren er veel activiteiten: o.a. cursussen activerende didactiek voor docenten, specifieke scholing voor startende docenten, specifieke scholing voor veertigers met als titel ‘vitaal leraarschap’, specifieke scholing voor vijftigers met als titel ‘verzilveren of verzuren’, training functionerings- en beoordelingsgesprekken voor het managementeam, BHV-cursus voor OOP, enkele docenten en managementleden, individuele opleidingen voor zij-instromers ter verkrijging van de onderwijsbevoegdheid en individuele opleidingen voor tweede graads docenten ter verkrijging van een eerste graads bevoegdheid.

De renovatie van het brugklasgebouw werd voltooid en er is een aanvang gemaakt met de renovatie van het hoofdgebouw. Het interne boekenfonds hield op te bestaan.

De avonden van Eckart in Concert waren voor het eerst buiten school in de Effenaar, dat was een succes.

 

 

Er was een nieuwe uitwisseling met België en Turkije.

Andere verhalen

Visie op leren en werken. Opleidingsschool LIO's. Cambridge. Leefstijl. Kwaliteitsscan. Proeftuintjes VMBO.

Schooljaar 2004 – 2005. Visie op leren en werken. Eckart wordt opleidingsschool 1e graads LIO’s. Cambridge Advanced. ‘Leefstijl’. Kwaliteitsscan. Proeftuintjes VMBO. Pleincollege Eckart herbergde 1664 leerlingen, 348 in de brugklas, 158...

Daling aantal leerlingen. Eckart school voor Technasium. Begaafdheidsprofielschool. Zorguur.

Schooljaar 2006 – 2007. Daling aantal leerlingen. Eckart wordt school voor Technasium. Op weg naar begaafdheidsprofielschool. Zorguur in klas 1 en 2. De daling van het aantal leerlingen zette door. Er...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons