Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Verdere groei. Professionele cultuur. Masterclass. Brug 2 wordt Mavo 2.

Geschreven door: Dione Nozza
2012 - 2013

Schooljaar 2012 – 2013. Een jaar van verdere groei, consolidering en verdere professionalisering: op weg naar een professionele cultuur. Start masterclass voor hoogbegaafde leerlingen. Brug-2 wordt Havo-2.

De aanwas van leerlingen zette door. De school telde 1496 leerlingen, 345 in de brugklas, 127 in 4Havo en 64 in 5VWO.

De onderwijsontwikkeling werd met name gefocust op de ontwikkeling van Bèta Challenge voor de

Mavo-afdeling en van een doorlopende leerlijn voor het Technasium, op de versterking van het curriculum voor hoogbegaafde leerlingen en van de Nederlandse taal bij alle vakken. Ook kwam er een fitness-programma als onderdeel van het vak L.O.

De brugklas had inmiddels 5 varianten: Mavo, Havo-kans, Havo/VWO, VWO en Masterclass voor hoogbegaafde leerlingen, de opvolger van VWO-plus. De leerlingen hadden een aangepast lesrooster, afwijkend van het rooster voor VWO, met daarin Cultuur en Maatschappijvakken.

Brugklas-2 werd Havo-2 met mogelijke doorstroom naar Mavo-3, Havo-3 en VWO-3.

De doorstroom in de bovenbouw was verbeterd en voor de afdelingen Havo en VWO boven het landelijk gemiddelde gekomen. De doorstroom bovenbouw Mavo daalde echter tot iets onder het landelijk gemiddelde. In de onderbouw was de doorstroom iets hoger dan het landelijk gemiddelde, een gevolg van het bieden van opstroomkansen. Dat bleek succesvol, omdat een grotere groep leerlingen met een Mavo/Havo advies doorstroomde naar Havo in vergelijking met landelijke cijfers. Een succes mede door de aanpak in de Havo-kans in brugklas-1.

De schoolleiding bouwde de kwaliteitszorg verder uit. Zo was er structureel onderzoek naar de resultaten van de verschillende vakken en afdelingen. Via het overleg met de sectievoorzitters en waar nodig met individuele docenten werden de resultaten besproken en zo nodig verbeterplannen opgesteld. In leerlingenenquêtes werd de mening van de leerlingen over de kwaliteit van de lessen gepeild. Andere belangrijke elementen in de kwaliteitszorg waren de lesbezoeken door directieleden en de functioneringsgesprekken. De afname van de functioneringsgesprekken werd per sectie geclusterd en voorbesproken in het managementteam om zo een maximaal rendement uit de gesprekken te halen.

Voor startende docenten was een uitgebreid introductieprogramma dat een heel jaar in beslag nam. Alle nieuwe docenten volgden in het eerste jaar de cursus mentoraat en in het tweede jaar de vervolgcursus mentoraat.

In het kader van de identiteitsontwikkeling voerde men een schoolbreed project uit, dit in samenwerking met het Instituut Katholiek Onderwijs van de Radboud-universiteit. Het uiteindelijke doel: de opstelling van een identiteitsplan.

Men ondernam diverse initiatieven om de professionaliteit van de personeelsleden te versterken en te verankeren in de organisatie. Dit gebeurde deels door middel van scholing, maar ook door een beleid waarbij docenten rechtstreeks verantwoordelijk werden gesteld voor de borging of indien nodig de verbetering van de resultaten.

Ook werden secties gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen, hetgeen door de school werd gefaciliteerd. Doordat de school een Academische Opleidings School was, ontstonden er steeds meer rechtstreekse contacten met de opleidingsinstituten, waar een groot deel van de docenten bij betrokken was. Indien nodig of gewenst was er voor sommige docenten video-coaching.

Een grote groep managers en middenmanagers nam deel aan een anderhalf jaar durend persoonlijk ontwikkeltraject, opgezet door de Eindhovense OMO-scholen.

Andere verhalen

Eckartcollege is weer de naam. VMBO wordt weer Mavo. Beta Challenge. Verbeterplan taal en rekenen. Einde gymnasium. Nieuwe rector Jean Wiertz.

Schooljaar 2011 – 2012. Pleincollege Eckart heet weer Eckartcollege en VMBO heet weer Mavo. Bèta Challenge voor de Mavo. Verbeterplan voor taal en rekenen. Einde gymnasium. Jean Wiertz volgt Lidy...

Excellente school. Technasium 'staat'. Keurmerk begaafdheidsprofielschool. Licentie Beta Challenge voor de Mavo.

Schooljaar 2013 – 2014. Havo en VWO: Excellente School. Het Technasium ‘staat’. Keurmerk begaafdheidsprofielschool. Licentie Bèta Challenge voor de mavo. Het Eckart had 1604 leerlingen, 317 in de brugklas, 145...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons