Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Terugkijken en vooruitzien

Geschreven door: Henk hutten
1992 - 1993

Schooljaar 1992 – 1993. Terugkijken en vooruitzien.

‘Eckart werkt mee aan het milieu’ in en om de school, hét thema van het vijfde lustrum. Drie docenten trokken de kar van een omvangrijk programma, dat met inzet van personeel, ouders en leerlingen erop gericht was een duurzaam milieuprofijt te bereiken, zowel voor de schoolgemeenschap als voor de bewoners van de naastliggende wijk. Wekelijks werd er tijdens de lestijden door enkele klassen een milieu activiteit uitgevoerd en werd het milieu in veel lessen een vast onderdeel. Leerlingen hebben zelf enquêtes gemaakt en afgenomen in de wijk. Zuinig stoken en zorgzaam omgaan met het groen, affiches in winkels, bezoek aan de brandweer en het naastliggende ziekenhuis, verwijderen van graffiti, wel dertig verschillende activiteiten.

Hoe schoon is het Dommelwater ?

Ook zette een groep leerlingen zich in voor het behoud van het regenwoud en met steun van de Rabobank bracht dat project een bedrag op van bijna 15.000 gulden. De gemeente Eindhoven verleende de Milieuprijs aan de school als blijk van waardering. En natuurlijk waren er allerlei andere feestelijke bijeenkomsten, concerten, een reünie, een week lang theater, een concert in het Muziekgebouw, 25 jaar was Paul van der Grinten rector en dat werd natuurlijk groots gevierd en in juli was er een afsluitende uittocht van het personeel naar Antwerpen.

Veel excursies. Keulen, Aken, Londen, Parijs, Moskou. Uitwisselingen met Dessau en Leuven. Bezoeken aan Nijmegen, Amsterdam, Overloon, Vught, om wat dichter bij huis te blijven, ook de stadsgeografie van Eindhoven was een excursie waard. Natuurlijk bracht ook de jaarlijkse Vastenactie weer heel mensen binnen de school. Hier onder een beeld van de activiteiten. Peter Trommar als altijd de gangmaker van de veiling.

 

Natuurlijk moest er ook gewerkt worden. 1844 leerlingen bevolkten de school, toch ongeveer 250 leerlingen minder dan in het topjaar 1985 – 1986 met 2090 leerlingen. De terugloop was niet te wijten aan het aantal aanmeldingen voor de brugklas, waar 334 leerlingen elf klassen bezetten. De verschillen zaten vooral in de bovenbouw: waar in 1986 nog ruim 200 leerlingen examen deden in 6VWO én in 5Havo. Nu waren er 110 VWO- en 179 Havoleerlingen. Doorstromen vanuit de eigen Havo naar het VWO was in de loop van de jaren iets terug gelopen, maar ‘van buiten’ kwam er niet veel instroom. Ook het doorstromen vanuit 4Mavo naar 4Havo vertoonde hetzelfde beeld. Opmerkelijk was ook de toename van het aantal zittenblijvers in 5VWO, ongeveer een kwart tegenover enkele procenten in het begin van de jaren tachtig.

Examengroep VWO-6 in 1993.

 

De werkgroep basisvorming legde een omvangrijk aantal voorstellen op tafel: de heterogeniteit van de brugklas werd ingeperkt en er kwamen twee streams in de brugklas, een Mavo-Havo en een Havo-VWO, een nieuwe lessentabel werd vastgesteld, alle secties voerden de basisvorming in en maakten afspraken over de verschillen in leerstofbehandeling en aanpak van de twee streams, inclusief toetsing en de berekening van het rapportcijfer. Overgangsnormen werden vastgesteld en een scholingsplan voor docenten voor het volgend schooljaar vastgelegd. De meeste secties kozen een nieuwe ‘methode’ (leermiddelen) voor de eerste klas. Taken werden opnieuw omschreven. Een omvangrijke operatie tussen alle feestelijkheden door. Helaas kwam het ministerie de toezegging niet na om op tijd een lokaal techniek te kunnen leveren. Frustratie bij de omgeschoolde docenten.

Andere verhalen

'Er werd gewerkt'. Basisvorming en milieu.

Schooljaar 1991 – 1992. ‘Er werd gewerkt’. Basisvorming en milieu.   Er was veel overleg. De Personeelsraad kwam zeventien keer bijeen dat jaar en volgde de schoolleiding kritisch bij de uitwerking van...

Functies en taken omschreven. De basisvorming van start

Schooljaar 1993 – 1994. Functies en taken omschreven; de basisvorming van start.   ‘Vitaal verder’. Een kleine werkgroep met die naam produceerde een nota, met de vraag wat het voor de school,...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons