Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Opstroomkansen. Doorstroom en examenresultaten.Brainport. Haco-school. Lente- en zomerschool.

Geschreven door: Dione Nozza
2015 - 2016

Schooljaar 2015 – 2016. Eckart: een school met opstroomkansen. Goede doorstroom- en examenresultaten. Aspirant-lid samenwerkingsverband Brainportscholen. Excellente Haco-school. Lente- en zomerschool dringt het aantal doubleurs terug.

Het Eckart had 1712 leerlingen, van wie 337 in de brugklas, 176 4Havo en 77 in 5VWO. De school maakte zich vanaf haar oprichting sterk om leerlingen opstroomkansen te bieden. Dat bleek ook dit jaar weer: in de derde klassen zaten leerlingen gemiddeld op een afdeling die hoger was dan het advies. Weer lag het slagingspercentage in het algemeen boven het landelijk gemiddelde lag, evenals de doorstroomresultaten, zowel in onder- als bovenbouw.

Na een uitvoerige selectieperiode werd het Eckart toegelaten als aspirant-lid van het samenwerkingsverband Brainportscholen. De school ging ervan uit een goede bijdrage te kunnen leveren aan het Brainportconcept, maar dacht anderzijds ook veel kennis en ondersteuning te verkrijgen door middel van dit netwerk. Het brainportconcept sloot naadloos aan bij het concept van Technasium en Bèta Challenge Programma.

In samenwerking met een coachingsbedrijf ontwikkelde de school een instrument voor meting van authentieke competenties bij leerlingen. Op deze manier kregen leerlingen beter zich op hun kwaliteiten en ontwikkelpunten en konden zij beter op zichzelf reflecteren.

Het ontwikkelen van competenties kreeg voor de leerlingen speciale aandacht door middel van het HavistenCompetent programma. Er was een audit met als resultaat dat de school het predicaat Excellente HaCo-school ontving.

De school participeerde in een driejarig traject van een professionele leergemeenschap (PLG) rond het thema opbrengstgericht werken. In deze PLG werd onderzoek gedaan naar opbrengstgericht werken, met name op het klassenniveau. In dit kader waren er diverse pilots waarbij docenten in duo’s lessen voorbereidden, gaven en evalueerden. Daarbij werd ook feedback van leerlingen betrokken. De pilot eindigde in 2016. Als vervolg hierop zou er in 2017 een publicatie verschijnen die zou kunnen dienen als tool voor docenten.

Een werkgroep startte met onderzoek naar differentiatie en feedback. De werkgroep maakte een verbinding tussen praktijkgericht onderzoek vanuit de AOS, de dagelijkse schoolpraktijk en de schoolontwikkeling zoals omschreven in het schoolplan.

In het kader van de in het schoolplan beschreven doelstelling om doubleren fors terug te dringen, organiseerde de school samen met Pleincollege Nuenen een lente- en zomerschool, die ook open stond voor collega-scholen. In totaal hebben 128 leerlingen hieraan deelgenomen en de resultaten waren positief. 87 % van de leerlingen haalden een positief resultaat op de afsluitende toets.

Overeenkomstig hetgeen werd opgenomen in het schoolplan, streefde men naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs. Een belangrijk middel: een herkenbaar verantwoord eigenaarschap bij de personeelsleden. Er werd in het afgelopen jaar weer met elk personeelslid een gesprek gevoerd in het kader van de gesprekkencyclus. Daarbij werden ook de indicatoren uit het kwaliteitszorgsysteem betrokken. Ook waren de resultaten van de leerlingen een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp bij het overleg van sectievoorzitters.

Vanuit een behoefte aan meer flexibiliteit voor de groep meer- en hoogbegaafde leerlingen werd een werkgroep gestart die tot doel had te komen tot een andere organisatie van de onderbouw van de Masterclass.

 

 

Andere verhalen

Drie afdelingen excellent. Eckart groeit door.

Schooljaar 2014 – 2015. Ook de Mavo krijgt het predicaat ‘Excellente School’, een unicum in Nederland dat 3 afdelingen in één school dit predicaat hebben. Eckart groeit door. De school telde...

Profilering. Betere Werelddag. Global exploiration. Technologie Mavo.

Schooljaar 2016-2017. Na de bèta-profilering: op weg naar profilering met kunst en cultuur. Meer differentiatie via feedback. Betere Werelddag. Global Exploration. Technologie op de Mavo wordt Technologie en Toepassing. Er zaten...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons