Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Nog steeds daling leerlingen. Niveau's brugklas. Vier periodes i.p.v. vijf.

Geschreven door: Dione Nozza
2007 - 2008

Schooljaar 2007 – 2008. Nog steeds daling leerlingenaantal. Brugklas-1 bestaat uit VMBO-1, VMBO-t/Havo, Havo/VWO en VWO-plus. Van 5 naar 4 periodes.

De daling van het aantal leerlingen bleef doorgaan. Er waren 1403 leerlingen, slechts 206 in de brugklas,152 4Havo en 101 in 5VWO. Er moest dus wel het een en ander gebeuren. Het was bijna een wonder dat deze jaren met dalende leerlingenaantallen financieel toch rond kwamen. Gelukkig bracht het project ‘de academische school’ extra inkomsten. Er was alle reden toe om door te zetten op de ingeslagen weg en via verbreding en versterking de aantrekkingskracht van het Eckart te vergroten.

Zo werd een aparte klas VMBO-1 gevormd, voor het eerst. Daarnaast bleef de gemengde klas VMBO-t/Havo bestaan. Nieuw was ook het aanbod van het zogenaamde differentiële deel gedurende 3 lesuren in de week. Het differentiële deel kende onderdelen als circus, drama, groen en ict.

Minder succesvol was het werken in projecten in de onderbouw Havo en VWO. Het bleek roostertechnisch niet maakbaar. Dat zou dus op een andere manier gerealiseerd moeten worden.

In de bovenbouw Havo en VWO ging de vernieuwde tweede fase van start. Opvallend was de toename binnen het VWO van leerlingen die kozen voor een natuurprofiel. Ook waren er in vwo 4 veel dubbele N-profielen. Een gevolg van de bèta-profilering??

 

 

Het technasium startte in 1Havo/VWO en in 1 VWO-plus. In het voorjaar van 2008 visiteerde het platform Technasium voor de eerste maal de school. Eckart kreeg het predicaat ‘Technasium’. Een echte technasiumwerkplaats bleek noodzakelijk. In oktober 2007 heeft de school Eckart € 150.000.= subsidie ontvangen van het ministerie om deze werkplaats te realiseren. De voorbereidingen tot verbouwing van de losse gymzaal tot technasiumwerkplaats begonnen begin 2008.

In het derde jaar van het Universumtraject heeft er mede door het technasium veel accent gelegen op de bètaprofilering van het Eckart. Ook andere activiteiten vonden plaats: samenwerking met de TUE in de collegereeks ‘op de golven der wetenschap’ voor vwo-5 leerlingen, het actief stimuleren van meisjes voor bèta en techniek, deelname aan de programma’s van jetnet, deelname aan olympiades en eurekacup etc. Eckart was een volwaardige Universumschool geworden.

In klas 1VWO-plus verving het vak ’Engels-Engels’ het ‘gewone’ vak Engels met succes. Er werd zoveel mogelijk alleen maar Engels gesproken. Het doel hiervan was de Engelse taalvaardigheid van leerlingen te vergroten en op een zodanig niveau te brengen, dat leerlingen geen taalprobleem zouden ervaren bij het volgen van Engelstalige vervolgstudies. Hiermee werd het programma ‘versterkt Engels’, dat al jaren werd aangeboden aan de VWO-plus leerlingen vanaf klas 3 en dat opleidde tot de Cambridge certificaten, onderdeel van het reguliere VWO curriculum vanaf klas1.

15 docenten deden een onderzoek in het kader van de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs op het Eckart via het project ‘de academische school’. De meeste onderzoeken sloten aan bij de eigen lespraktijk van de docenten. Leerlingen in de bovenbouw van Havo en VWO kregen de gelegenheid, analoog aan de opzet van het doen van actieonderzoek, een workshop ‘onderzoek doen bij profielwerkstukken’ te volgen.

De wet op de onderwijstijd noopte tot enkele aanpassingen. De 2e, 3e 5e en 6e lesuren werden verlengd met 5 minuten. Docenten kregen deze minuten wel in tijd, maar niet in voor- en nawerk uitbetaald. Tevoren was dit met de MR voor 1 schooljaar overeengekomen. Daarnaast werd de opvang van klassen geïntensiveerd en in de testweken kregen leerlingen in de onderbouw ook lessen. Docenten hebben deze aanpassingen als een taakverzwaring ervaren.

De evaluatie van de keuzewerktijd leidde ertoe om de keuzewerktijd in de vierde klassen Havo en VWO pas te laten starten in periode 3. De evaluatie van de periode-indeling bracht een andere organisatorische wijziging: er werd besloten over te gaan van 5 naar 4 periodes.

Er kwam een nieuw internationaliseringsproject: een uitwisseling met Polen (samen met Pleincollege Nuenen).

 

Andere verhalen

Daling aantal leerlingen. Eckart school voor Technasium. Begaafdheidsprofielschool. Zorguur.

Schooljaar 2006 – 2007. Daling aantal leerlingen. Eckart wordt school voor Technasium. Op weg naar begaafdheidsprofielschool. Zorguur in klas 1 en 2. De daling van het aantal leerlingen zette door. Er...

Begaafdheidsprofielschool. Technasium. Cambridge. Havo kans. Nieuwe structuur management.

Schooljaar 2008 – 2009. Steeds daling aantal leerlingen. Eckart wordt begaafdheidsprofielschool. De Technasiumwerkplaats is klaar.    Cambridge English vanaf klas 1. VMBO-t/Havo wordt Havo-kans. Keuzewerktijd beëindigd. Nieuwe managementstructuur. Opnieuw een forse tegenvaller voor...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons