Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Meer aanmeldingen. VMBO doorstroomportfolio. Maatschappelijke stage en zorgteam.

Geschreven door: Dione Nozza
2009 - 2010

Schooljaar 2009 – 2010. Aanmeldingen brugklas nemen toe. VMBO krijgt doorstroomportfolio. Alle afdelingen hebben een maatschappelijke stage en een zorgteam.

Al enkele jaren was er sterk ingezet op de werving van leerlingen voor klas 1. Er zat weer een verheugend aantal leerlingen in de brugklas Eckart (244 leerlingen). 4Havo telde 125 leerlingen en 5VWO 83, maar het totale aantal was 1226 leerlingen, nog nooit zo laag sinds het begin van de jaren zeventig. Kennelijk kregen de inspanningen van de afgelopen jaren, waarin het onderwijsaanbod en de leerlingenzorg waren versterkt en verbreed en waarin gaandeweg steeds meer aandacht was ontstaan voor kwaliteit, geleidelijk en uiteindelijk een positief effect. Eckart deed het ook goed: de doorstroomcijfers lagen boven of op het landelijk gemiddelde; de cijfers van het schoolonderzoek en het centraal schriftelijk eindexamen daarboven. Dus verder op de uitgezette koers van de laatste jaren.

Voor het VMBO dacht men aan een Mavo-plusstroom in de bovenbouw. Met ROC Eindhoven en Helmond werden afspraken gemaakt o.a. over de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn VMBO-Mbo o.m. via een doorstroomportofolio en een mogelijke startkwalificatie op niveau-2.

In Havo en VWO ging een werkgroep van start om de hulp en begeleiding aan de Havo-kans-leerlingen specifieker te maken. Het project ‘havisten competent’ werd een vast onderdeel van de Havo-opleiding. Het technasium werd doorgevoerd t/m klas 4Havo en 4VWO. De jaarlijkse audit leverde de beoordeling ‘redelijk sterk’ op. Voor de bovenbouwleerlingen technasium werden workshops verzorgd door Fontys en de TUE. In het kader van de doorontwikkeling als begaafdheidsprofielschool werden speciale arrangementen ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen. Docenten werden geschoold in de didactiek voor hoogbegaafden. Speciale tutoren verleenden specifieke zorg aan deze groep. Het project ‘duurzaam bèta’ en het ‘opsporen van bètatalent’ werd uitgevoerd. Maatschappelijke stages werden binnen Havo en VWO ingevoerd. Havo realiseerde 25 uur en vwo 50. In 4VWO, 5VWO en 6VWO werden een tweetal Eckarturen ingepland. Het waren uren die bovenop de lessentabel kwamen en waarbij de leerlingen uit de aangeboden mogelijkheden (onder andere hulplessen) een keuze moesten maken. Dit mede om de doorstroom in de bovenbouw van het VWO te versterken.

Bij het project ‘De Academische Opleidings School’ lag het accent op het opleiden in de school. Men ontwikkelde het schoolcurriculum voor eerste- en derdejaars studenten van Fontys. Veel studenten van Fontys liepen stage. De targets m.b.t. het aantal docenten in opleiding, nodig voor maximale financiering, werden gehaald. Veel docenten zijn inmiddels geschoold tot schoolpracticumdocent en drie nieuwe docenten zijn gestart met de cursus tot opleidingsdocent.

Opnieuw was er een project gezonde school met als onderwerpen: roken, alcohol, drugs en seksualiteit

Schoolbreed werd een leerlingvolgsysteem ontwikkeld. Eckart stelde zorgteams per afdeling samen. Er kwam een protocol voor de begeleiding van rugzakleerlingen.

De resultaten van examens en rapporten bij de overgang vormden de insteek om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Weer kregen secties met lagere resultaten de opdracht verbeterplannen op te stellen en uit te voeren.

Leerlingen in klas 1 kregen citotoetsen voorgelegd om het niveau van de taal- en rekenvaardigheid vast te stellen. Reken- en taalprogramma’s werden ontwikkeld om achterstanden weg te werken. Per afdeling kwamen er gesprekken met een of meer resonans-groepen van ouders en leerlingen over hun ervaringen met de school.

In de zomervakantie 2010 voorzag men alle lokalen van een computer, internet en een beamer. Veel docenten maakten hiervan gebruik in hun lessen. En tot slot: de bètavleugel werd in de zomervakantie 2010 geheel vernieuwd.

 

Andere verhalen

Begaafdheidsprofielschool. Technasium. Cambridge. Havo kans. Nieuwe structuur management.

Schooljaar 2008 – 2009. Steeds daling aantal leerlingen. Eckart wordt begaafdheidsprofielschool. De Technasiumwerkplaats is klaar.    Cambridge English vanaf klas 1. VMBO-t/Havo wordt Havo-kans. Keuzewerktijd beëindigd. Nieuwe managementstructuur. Opnieuw een forse tegenvaller voor...

Eckart groeit weer. Nieuw schoolplan. Op zoek naar identiteit.

Schooljaar 2010 - 2011. Eckart groeit weer. Een nieuw schoolplan. Op zoek naar Identiteit. Nog meer groei in het aantal leerlingen in de brugklas (293) en gelukkig weer een opgaande lijn...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons