Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Functies en taken omschreven. De basisvorming van start

Geschreven door: Henk hutten
1993 - 1994

Schooljaar 1993 – 1994. Functies en taken omschreven; de basisvorming van start.

 

‘Vitaal verder’. Een kleine werkgroep met die naam produceerde een nota, met de vraag wat het voor de school, het corps en voor de individuele medewerkers betekent om steeds langer in het arbeidsproces te mogen/moeten blijven. Aanbevelingen werden geformuleerd om in het volgend schooljaar daarin beleid te ontwikkelen. Arbeidsomstandigheden, taakverdeling en taakbelasting werden verduidelijkt en omschreven. Uitgangspunt was om te komen tot een evenredige verdeling van het werk, waarbij het juiste werk aan de juiste persoon werd toebedeeld en de hoeveelheid werk voor iedereen aanvaardbaar was. Aangenomen werd dat de jaartaak 1710 klokuren zou gaan bedragen, uitgesplitst in les-gebonden en niet les-gebonden taken. Drie leden van de schoolleiding vormden samen met een adviserend arts een sociaal medisch team. Naast gesprekken met secties en individuele medewerkers werd gewerkt aan een algemene schoolverkenning, een algemeen periodiek onderzoek en het opzetten van een bedrijfsgezondheidsdienst.

Ook leerlingen geven voorlichting op de open dag over de naderende basisvorming.

 

De basisvorming ging van start. Een projectleiding coördineerde de invoering, in samenhang met het schoolwerkplan. In samenspraak met de secties zorgde de Raad van Onderwijs voor de implementatie in klas 1 in beide streams en bereidde de determinatie naar klas 2 voor. Er moest veel overleg zijn over leerstofeisen (stream 1 basisstof, stream 2 +verrijkingsstof), cijfergeving, rapportage en overgangsnormen. Bovendien wed een concept overgangsnorm voor klas 2 opgesteld, passend op de nieuwe overgangsnorm in klas 1 en noodzakelijk geworden door de invoering van een aparte afdeling 2VWO in klas 2. De Raad voor begeleiding zorgde daarnaast voor een overzicht waarin een taakafbakening werd aangegeven tussen vakdocent, klasdocent en extra begeleider inzake de begeleiding van de leerlingen. Tevens ontwikkelde deze Raad ideeën m.b.t. de inhoud van een op te zetten leerlingvolgsysteem. Docenten in de bovenbouw werden in het kader van zelfstandig en actief leren mede betrokken in de uitvoering van de basisvorming en in het verlengde daarvan bij de tweede fase. Op 5 november werd een conferentie gehouden over de wijze waarop leerlingen leren en de manier waarop dat in de les kan worden bevorderd en begeleid.

Meten is weten.

 

Een vervolg van deze conferentie was er op 23 december. Toen bleek dat er weliswaar draagvlak was voor de gewenste zelfstandigheid en activiteit van leerlingen, maar dat een algemeen aanvaard uitgangspunt, een visie op het toekomstig onderwijs ontbrak. Daar zou nog een hoofdlijnennotitie uitkomst moeten bieden.

 

Er werd als vanouds veel tijd gestoken in de begeleiding, in excursies en internationale contacten. Nieuw was een uitwisseling met Minsk. Er kwam een centrale server in het computerlokaal, een tweede lokaal werd voorzien, aan de gebouwen ‘Nuenen’ en ‘Son’ werd niets meer gedaan; ook het ministerie vond dat vanzelfsprekend, maar kwam niet met een zak met geld. Wel gaf de minister toestemming en geld voor de bouw van twee technieklokalen.

 

In het najaar van 1993 werden plannen besproken om alle katholieke scholen voor Voortgezet Onderwijs in Eindhoven onder te brengen in één concern, met relatief autonome vestigingen. Na lang en diepgaand overleg werd ingezet op de vorming van twee clusters (Eindhoven Zuid en Noord) ter voorbereiding van een mogelijke institutionele integratie op termijn en niet, zoals aanvankelijk was voorzien, per 1 augustus 1995. Behalve de stichting Augustinianum (2 scholen) werden alle katholieke niet-OMO-scholen onder beheer van OMO gebracht. Van één lid van de schoolleiding werd het ziekteverlof definitief en werd afscheid genomen.

Andere verhalen

Terugkijken en vooruitzien

Schooljaar 1992 – 1993. Terugkijken en vooruitzien. ‘Eckart werkt mee aan het milieu’ in en om de school, hét thema van het vijfde lustrum. Drie docenten trokken de kar van een...

Brand! Dat kunnen we er niet bij hebben. We werken al zo hard.

Schooljaar 1994 – 1995. Brand ! Dat kun je er niet bij hebben. Er wordt al zo hard gewerkt.   De plannen van de overheid m.b.t. basisvorming, tweede fase, deregulering, lump-sum...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons