Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Excellente school. Technasium 'staat'. Keurmerk begaafdheidsprofielschool. Licentie Beta Challenge voor de Mavo.

Geschreven door: Dione Nozza
2013 - 2014

Schooljaar 2013 – 2014. Havo en VWO: Excellente School. Het Technasium ‘staat’. Keurmerk begaafdheidsprofielschool. Licentie Bèta Challenge voor de mavo.

Het Eckart had 1604 leerlingen, 317 in de brugklas, 145 in 4Havo en 73 in 5VWO. De groei had ook een keerzijde: een tekort aan personeel! Dus werden enkele personeelsleden via detacheringsbureaus aangetrokken. En gelukkig leverde de Academische Opleidings School steeds vaker zeer geschikte nieuwe docenten, die -naar bleek- maar al te graag bleven.

De school deed het prima. Zo waren de gemiddelde cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen en het schoolexamen beter dan die van de benchmark en lagen de doorstroomresultaten gemiddeld boven het landelijk gemiddelde, zowel in onder- als bovenbouw. Daarom vroeg men voor de afdelingen Havo en VWO het predicaat Excellente School aan. Dat werd ook toegekend.

Het opleidingsdeel van de Academische Opleidings School was inmiddels sterk ontwikkeld. De studenttevredenheid was zeer hoog. Het grootste punt van aandacht was het opzetten van een goede onderzoekstructuur voor praktijkgericht onderzoek. Er volgde een aanpassing in het beleid en de werkwijze op dit gebied. De basisteams werden betrokken bij de onderzoeksdoelen. Binnen de AOS richtte men zogenaamde professionele leergemeenschappen op. Deze manier van leren, samen met collega-scholen en opleidingsinstituten, werd als zeer effectief ervaren. De resultaten konden direct toegepast worden in school.

Het Technasium maakte in de afgelopen drie jaar een enorme ontwikkeling door, mede door het opstellen en uitvoeren van een sterke visie. Het advies van de Stichting Technasium luidde: Het technasium stáát op het Eckartcollege! De school zocht uitwisseling in het netwerk Technasium, met name om meer ruimte te maken voor analyse en reflectie, voor variatie in aanpak, oplossingsrichting en in doorlopende leerlijn van Onderzoek en Ontwerpen.

De school werd gevisiteerd door de Vereniging begaafdheidsprofielscholen. In het slotoordeel vermeldde de visitatiecommissie: “We hebben een prachtige school gezien, waar jullie trots op kunnen zijn! Jullie voldoen op alle punten aan de gedragscode”. Het bestuur besloot dan ook dat de school het keurmerk ‘begaafdheidsprofielschool’ zou behouden gedurende de komende vier jaar.

Ook vond het licentiegesprek plaats van het Bèta Challenge Programma. De commissie oordeelde dat licentiegesprek goed was voorbereid met een aansprekende en heldere presentatie. Tijdens de presentatie bleek het team ook zelfkritisch ten aanzien van enkele ontwikkelpunten. De schoolleiding toonde een goed uitgewerkte visie op onderwijs, hoe het Bèta Challenge programma daarin paste en de maatschappelijke ontwikkelingen waarop men hiermee inspeelde. Het team was gemotiveerd en actief in het invulling geven aan de onderwijsinhoud van het Bèta Challenge programma. Op basis van het licentiegesprek verkreeg het Eckartcollege een licentie voor de duur van vier cursusjaren.

Inzake de identiteit werden de bevindingen en aanbevelingen van het door de Radbouduniversiteit uitgevoerd onderzoek in school besproken en naar aanleiding daarvan werd er een nieuw identiteitsbeleid opgesteld. Er kwamen plannen om een en ander verder in de school te concretiseren, waarbij alle geledingen in de school betrokken werden.

Voor startende docenten was er een uitgebreid introductieprogramma van in totaal vier jaar. Eerste jaar: introductie in school waarbij alle aspecten van de schoolorganisatie aan bod komen, tweede jaar: basiscursus mentoraat, derde jaar: cursus mentoraat voor gevorderden, vierde jaar: SPD-cursus.

Andere verhalen

Excellente school. Technasium 'staat'. Keurmerk begaafdheidsprofielschool. Licentie Beta Challenge voor de Mavo.

Schooljaar 2013 – 2014. Havo en VWO: Excellente School. Het Technasium ‘staat’. Keurmerk begaafdheidsprofielschool. Licentie Bèta Challenge voor de mavo. Het Eckart had 1604 leerlingen, 317 in de brugklas, 145...

Opstroomkansen. Doorstroom en examenresultaten.Brainport. Haco-school. Lente- en zomerschool.

Schooljaar 2015 – 2016. Eckart: een school met opstroomkansen. Goede doorstroom- en examenresultaten. Aspirant-lid samenwerkingsverband Brainportscholen. Excellente Haco-school. Lente- en zomerschool dringt het aantal doubleurs terug. Het Eckart had 1712 leerlingen,...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons