Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

'Er werd gewerkt'. Basisvorming en milieu.

Geschreven door: Henk hutten
1991 - 1992

Schooljaar 1991 – 1992. ‘Er werd gewerkt’. Basisvorming en milieu.

 

Er was veel overleg. De Personeelsraad kwam zeventien keer bijeen dat jaar en volgde de schoolleiding kritisch bij de uitwerking van overheidsmaatregelen, met name het nieuwe Formatie Budget Systeem. Taakbelasting en werkdruk van het personeel, functioneringsgesprekken, onderwijskundig beleidsplan en het langzaam teruglopen van het aantal leerlingen (en dus van de inkomsten en van de werkgelegenheid) waren onderwerp in het intensief overleg met de schoolleiding. Afgesproken werd dat dit het laatste jaar was voor de Personeelsraad. De personeelsgeleding van de MR zou in het volgende schooljaar de personele belangen gaan behartigen.

 

De Raad van het Onderwijs werkte aan een eigen visie op het toekomstig onderwijs, toegespitst op de bovenbouw. Wat moet een leerling kennen en kunnen met een diploma? Over welke vaardigheden moet de leerling beschikken bij de voorbereiding voor het examen en wat kan ons onderwijs doen aan persoonlijkheidsvorming? Tijdens enkele studiedagen werden deze vragen uitgebreid besproken en geconstateerd werd dat deze goed aansloten bij de ideeën over de basisvorming, die door een werkgroep basisvorming nader werden uitgewerkt. Onder meer werd afgesproken in het volgend jaar de heterogene structuur van de brugperiode te homogeniseren en de gymnasiale afdeling te gaan profileren. Helaas verzuimde het ministerie van onderwijs op tijd de voorschriften voor de inrichting van de basisvorming bekend te maken en bleek het moeilijk een lessentabel af te spreken.

De jaarleiders Eric Kox, Beppie Remmits, Piet van der Linden, Huub van Wunnik en Bert Kappetijn.

 

De Raad van Jaarleiders werkte het rapport ‘Leren studeren door de leerjaren heen’ in de praktijk uit en nam de leerlingenadministratie over van de schoolleiding, die zich meer ging richten op de beleidsvoorbereiding. In de studielessen in de onderbouw werd naast de gebruikelijke aandachtpunten veel energie gestoken in het ontwikkelen en begeleiden van studievaardigheden, met name in 2Mavo en 3Mavo. Naast de vaste leerlingbegeleiders schoolden zich enkele docenten op het gebied van remedial teaching.

Centraal door OMO werd het nieuwe administratiesysteem Schoolfact ingevoerd. Het al eerder zelf (met hulp van externe deskundigen) ontwikkelde systeem bleef intern in gebruik. De koppeling met het centrale systeem ging moeizaam en kostte veel tijd.

Met enorme inzet produceerde en regisseerde Wim Bressers veel jaren lang toneel met leerlingen.  

En natuurlijk spetterde het weer op cultureel gebied. Het Eckarttheater had naast de jaarlijkse productie in maart nog andere optredens: ‘Parsifal’, ‘ De Les’, ‘Je moet dansen op mijn graf’ (in samenwerking met balletschool Valentijn). In voorbereiding was een productie ‘Voorjaarsontwaken’. Naast de gebruikelijke excursie in allerlei leerjaren, georganiseerd door de secties Duits (Dessau), Geschiedenis, Aardrijkskunde, Tekenen en Klassieken ging 4Havo dit jaar naar Londen.

Zorg voor het ‘Milieu’ werd een belangrijk aandachtspunt. Een milieucommissie boog zich over de bergen afval en kwam met voorstellen, die later moesten worden uitgewerkt in praktisch handelen. Een idee voor het komende, vijfde lustrum ?

Andere verhalen

Nieuw beleid op vertrouwde basis

Schooljaar 1990 – 1991. Nieuw beleid op vertrouwde basis. De schoolleiding in 1990: Ilse de Kort, Paul van der Grinten, Dione Nozza, Ad Janssen, Thijs van der Velden, Dorian Verhagen...

Terugkijken en vooruitzien

Schooljaar 1992 – 1993. Terugkijken en vooruitzien. ‘Eckart werkt mee aan het milieu’ in en om de school, hét thema van het vijfde lustrum. Drie docenten trokken de kar van een...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons