Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Een school teveel in Eindhoven en toch enthousiast blijven

Geschreven door: Henk hutten
1988 - 1989

Schooljaar 1988 – 1989. Hoe blijf je enthousiast bij een conflict over een school teveel in Eindhoven Noord.

 

Met 395 leerlingen voor de brugklas, goed voor dertien brugklassen, bleef het aantal leerlingen op peil: 2034. Er waren wel wat kanttekeningen te maken, bi voorbeeld of de ’kwaliteit’ van al die aangemelde leerlingen wel zo goed was. Was het immers niet zo dat het lager beroepsonderwijs hoe langer hoe meer afkalfde en dat het Van der Putt, onze moederschool, nog nauwelijks een brugklas bij elkaar kon schrapen?

 

Er werd een commissie ‘brugperiode’ ingesteld met het doel zicht te krijgen op de effecten van de heterogeniteit van de brugklas. Sommige leerlingen verveelden zich en werden te weinig aangesproken op hun kunnen, anderen konden het tempo van de aangeboden leerstof niet volgen en haakten af. Het percentage zittenblijvers, 11% in de brugklas, was nog nooit zo hoog geweest in al die jaren en stak schril af tegen de percentages in het begin van de jaren tachtig (1%). Vandaar ook dat er ijverig gestudeerd werd op leerprocessen en studiemethodiek, schoolbreed, in secties en jaarstaven. De tegenvallende examenresultaten van 1988 waren daarnaast aanleiding om ook de bovenbouw in die studie te betrekken. Was de bijna massale overstap van 5Havo naar 5VWO niet toe aan een kritische evaluatie? Kansen bieden aan leerlingen was altijd het motto, maar de decanen constateerden dat veel leerlingen na het examen VWO toch naar het HBO gingen in plaats van het WO. Nog een ander aspect: 173 leerlingen waren al achttien of ouder, toen ze de school verlieten. Een grondige analyse van rapport- en examencijfers werd in januari en februari aan de secties voorgelegd. Er was veel interesse en bereidheid om er iets aan te gaan doen, maar er was een knellend probleem gerezen, de ‘kwestie Van der Putt’, waarin veel energie werd gestoken.

Het Van der Putt had in de loop van de laatste jaren steeds minder aanmeldingen gekregen. Het was de enige VWO-Havo school in Eindhoven Noord, in een weinig kinderrijke wijk. Allerlei pogingen waren al in het werk gesteld, onder andere door het plaatselijk bestuur van OMO, dat leerlingen en personeel op andere scholen wilde onderbrengen. Het hoofdbestuur van OMO wilde het Van der Putt en het Eckart laten fuseren. Getalsmatig zou dat kunnen, maar er zou een vrij grote verdringing van jonge Eckart docenten door ‘boventallige’ oudere (en duurdere) docenten van het Van der Putt ontstaan. Het al enkele jaren opgebouwde functiebouwwerk, noodzakelijk geworden door de voorschriften van de overheid met betrekking tot het formatie budget systeem, zou ernstige averij oplopen als het hoofdbestuur zijn zin zou krijgen. Dat vond een fusie een morele plicht jegens de moederschool van weleer. De MR kreeg vleugels en startte een procedure, maar vond geen gehoor. De ‘kwestie Van der Putt’ werd niet opgelost.

Conrector Dujardin ging met pensioen. Hij was jarenlang de specialist voor de secties en de brugklassen. Conrector Piet van der Putten vertrok naar elders. Hij was de animator geweest van het vierde lustrum, was met Henk Deenen belast met de zorg voor de bovenbouw van de Havo en had de voorgaande jaren zich speciaal verdiept in het personeelsbeleid.

 

Diepe indruk maakte daarnaast het overlijden van Henk Deenen, één van de andere leden van de schoolleiding. Veel emoties. Hij was jaren de trekker van de Vastenacties. Dit jaar moest hij het aan anderen overlaten.Was het daarom dat veel collega’s zich zeer betrokken voelden bij vragen over zingeving, kerstviering en vastenactie?  

Veel aandacht ging uit naar de automatisering, zowel bij de administratieve ondersteuning van de school als het gebruik en de inrichting van het computerlokaal, waar de Commodore64 werd vervangen door echte PCs.

Andere verhalen

Twintig jaar groeien en bloeien.

Schooljaar 1987 – 1988. Twintig jaar groeien en bloeien. Opening van het vierde lustrum met een heus presentatieteam.   De viering van het vierde lustrum was groots: vanaf 17 maart tot en met...

Opnieuw de kwaliteit van het onderwijs onder de loep.

Schooljaar 1989 – 1990. Opnieuw de kwaliteit van het onderwijs onder de loep.   Of de ‘kwestie Van der Putt’ invloed had op het aantal aanmeldingen voor de brugklas, was niet...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons