Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Eckartcollege is weer de naam. VMBO wordt weer Mavo. Beta Challenge. Verbeterplan taal en rekenen. Einde gymnasium. Nieuwe rector Jean Wiertz.

Geschreven door: Dione Nozza
2011 - 2012

Schooljaar 2011 – 2012. Pleincollege Eckart heet weer Eckartcollege en VMBO heet weer Mavo. Bèta Challenge voor de Mavo.

Verbeterplan voor taal en rekenen. Einde gymnasium. Jean Wiertz volgt Lidy Kooij-Blok op als rector.

Opnieuw groei naar 1352 leerlingen, zelfs 345 in de brugklas, 104 in 4Havo en een teleurstellend aantal van 56 in 5VWO, een gevolg van de niet al te beste doorstroming van 4 naar 5. Daarom een verbeterplan opgesteld. De naam Pleincollege Eckart werd gewijzigd in Eckartcollege. De groei bracht ook enige bezinning: bij gelijkblijvende instroom zou de school doorgroeien naar 1800 leerlingen in 2015. Moest de groei niet voorzichtig wat afgeremd worden, aangezien men niet mocht rekenen op uitbreiding van de bestaande huisvestingscapaciteit?

In de Havo-kans klassen kregen de leerlingen voor het eerst een zeer gestructureerd vakoverstijgend aanbod met als doel de doorstroom naar Havo te optimaliseren.

Het Eckart stelde prioriteiten op met betrekking tot de onderwijskundige vormgeving en invulling. Men koos als eerste prioriteit het Technasium onderwijskundig verder te ontwikkelen, onder meer door invoering van vaste klassen en het verbeteren van de relatie met de relevante mono-vakken.

De tweede prioriteit was de doorontwikkeling van de begaafdheidsprofielschool. Omdat niveaus en ontwikkeling van deze leerlingen sterk uiteenliepen, was hier voor een groot deel maatwerk vereist. Dit werd ´werkenderwijs´ ontwikkeld in samenspraak met de leerlingen en hun ouders. Doel was het volgende jaar een speciale Masterclass in te voeren.

Verdere prioriteiten waren de versterking van het bèta-onderwijs en het breed ondersteunen van de vaksecties in de onderwijskundige ontwikkeling van hun vak en het opbrengstgericht werken. Om de focus scherp te houden op deze prioriteiten besloot men geen energie meer te stoppen in het gymnasium en deze afdeling af te bouwen. Overigens was het aantal leerlingen dat in de bovenbouw koos voor Latijn en/of Grieks al enkele jaren erg laag.

Ook werd besloten om het technische profiel dat VWO en Havo kenden door middel van het technasiumonderwijs, uit te breiden naar de Mavo-afdeling. Een logische stap in de schoolontwikkeling, maar ook omdat er maatschappelijk een enorme behoefte was aan goed gekwalificeerde technici op Mbo-niveau, zeker in de regio Eindhoven. Gekozen werd voor het format van Bèta Challenge. Mavoleerlingen die de overstap naar Havo wilden maken, kregen een extra vak aangeboden.

Het Eckart ontving voor alle afdelingen een basisarrangement van de Inspectie van het onderwijs. Het slaagpercentage was gemiddeld. De ambities van de school lagen echter hoger. Secties van vakken waarbij het verschil CSE/SE te groot was, hebben verbeterplannen gemaakt, die door de schoolleiding strak werden gemonitord. Dit gold ook voor de rapportresultaten.

De school zette zwaar in op de verbetering van taal en rekenen. Een werkgroep stelde hiervoor adviezen op die in de praktijk werden gebracht.

Een nieuw fenomeen was de 'Schoolwacht'. In elke pauze waren er enkele leerlingen die toezagen dat andere leerlingen zich aan de regels hielden (zoals afval in de afvalbakken doen).

schoolwacht

Met de ouderverenigingen overlegde men hoe de school nog beter invulling zou kunnen geven aan de wens tot horizontale verantwoording. Dit heeft geleid tot het plan om aparte avonden te organiseren waar ouders in groepen over de relevante thema's praatten met bestuursleden van de oudervereniging en leden van de schoolleiding.

Er is een bijeenkomst op school geweest van de secties levensbeschouwing en vertegenwoordigers van het bisdom inzake het onderwerp identiteit op school. Een concreet resultaat van deze bijeenkomst was dat de sectie levensbeschouwing van het Eckartcollege naar Taizé is geweest. Men heeft daar de mogelijkheden verkend om met leerlingen Taizé te bezoeken.

Naast de al jaren bestaande eendaagse en meerdaagse excursies, kunstzinnige buitenlesactiviteiten was er een nieuwe uitwisseling met het Tsjechische Turnov.

Op 1 oktober 2011 is rector Lidy Kooij-Blok opgevolgd door Jean Wiertz.

Andere verhalen

Eckart groeit weer. Nieuw schoolplan. Op zoek naar identiteit.

Schooljaar 2010 - 2011. Eckart groeit weer. Een nieuw schoolplan. Op zoek naar Identiteit. Nog meer groei in het aantal leerlingen in de brugklas (293) en gelukkig weer een opgaande lijn...

Verdere groei. Professionele cultuur. Masterclass. Brug 2 wordt Mavo 2.

Schooljaar 2012 – 2013. Een jaar van verdere groei, consolidering en verdere professionalisering: op weg naar een professionele cultuur. Start masterclass voor hoogbegaafde leerlingen. Brug-2 wordt Havo-2. De aanwas van leerlingen...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons