Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Eckart groeit weer. Chippo. Savue, Cambridge, Linguistics. Beroepsprogramma's VMBO.

Geschreven door: Dione Nozza
2003 - 2004

Schooljaar 2003 – 2004. Eckart groeit weer. De ‘chippo’ ingevoerd. SAVUE in alle teams. Cambridge First. Linguistics voor Havo en VWO. Beroepsoriënterende programma’s VMBO.

Het jaar telde 1604 leerlingen, 323 in de brugklas, 167 in 4Havo en 95 in 5VWO. Na enkele jaren van teruggang was er weer sprake van een groeiend leerlingaantal. Ook nam het aantal leerlingen in de bovenbouw van Havo en VWO weer duidelijk toe. Misschien mede een gevolg van de uiteindelijk ingevoerde keuzewerktijd? Overigens werd die keuzewerktijd met spanning, soms met wat minder vertrouwen en door een enkele docent met angst en beven tegemoet gezien. De roostermakers hadden het rooster inclusief keuzewerktijd keurig voor elkaar: zonder achtste uren en tussenuren, een knappe prestatie. Echter of leerlingen echt meer actief en zelfstandig zouden gaan leren met name in de keuze-uren? Zou het ideaal niet achterhaald worden door de praktische invulling van het leven van alledag door pubers? Het bleef een onderwerp van gesprek en discussie.

De constructie van het Plein als één concern werd beëindigd. Het Eckart vormde met Scholengemeenschap Nuenen één zelfstandige school. Wel was er nog steeds het streven om beide VMBO-afdelingen samen te brengen in één nieuwe school aan de westkant van Nuenen. Er was zelfs al een naam voor bedacht: ‘Pleincollege Dommeldal’.

In het kader van de vernieuwing van de onderbouw in VMBO en Havo-VWO werden er studiedagen gehouden rondom het thema natuurlijk, authentiek en contextrijk leren. Uitgangspunt was de activerende didactiek.

Verder werkte het team onder leiding van een extern bureau rond het thema ‘de rol van de mentor’ aan de werkwijze en de structuur van de leerlingenzorg. De implementatie van een vast begeleidingsmodel (SAVUE) werd in alle teams voltooid. Het doel was over te stappen van curatieve naar preventieve leerlingzorg. Tijdens individuele consultaties met mentoren werd duidelijk, dat een geëigende klassenaanpak en een op de groep toegespitste didactiek in het SAVUE-denken de basis vormde voor een adequate didactische en pedagogische werkwijze, ook als het individuele leerlingenzorg betrof.

De mentoren in de onderbouw kregen scholing in ‘Leefstijl’. En in het kader van speciale leerlingenzorg waren er voor docenten in de basisteams brugklassen en VMBO zeer informatieve bijeenkomsten in het kader van psycho-educatie.

Het nieuw ontwikkelde vak linguistics werd als pilot gegeven aan leerlingen in een brugklas Havo-VWO. Het nieuw vak was een aanwinst voor een vergroting van de samenhang tussen de talen.

Voor de leerlingen van 4VMBO werden samen met de scholen van het ROC beroepsoriënterende programma’s ontwikkeld. En de eerste lichting V-plus leerlingen (in vwo 4) haalde het ‘Cambridge First Certificate’.

 

De ingediende aanvraag tot opleidingsschool voor eerste graads Lio’s werd door het ministerie gehonoreerd. Door het opleiden van eerste graads Lio’s verwachtte het Eckart een extra impuls te geven aan de schoolontwikkeling, met name op het terrein van de didactiek. Tevens hoopte de school hierdoor de terugloop van het aantal academisch opgeleide docenten ten gevolge van natuurlijk verloop in de komende jaren te kunnen opvangen.

Er werd een geautomatiseerd aanwezigheidsregistratiesysteem voor leerlingen ingevoerd. Daarbij moesten de aanwezige leerlingen ieder lesuur met een ‘chippo’ hun aanwezigheid kenbaar maken aan een reader in het klaslokaal. Zo was er eindelijk zicht op de actieve, zelfstandige, en vooral ook creatieve en inventieve leerling. Immers het systeem hield precies bij waar de leerling zich ophield.

De schoolleiding begon gesprekken met secties en personen over de rapportcijfers. Dit in het kader van kwaliteitszorg. Dat bleek soms een gevoelige zaak.

De deelname aan Eckart cultureel was weer groter dan vorig jaar. Dit leidde ertoe, dat er twee avonden waren van Eckart in Concert en twee verschillende programma’s voor de theateravonden en de toneelavonden.

Nieuw was de excursie naar Engeland voor de leerlingen met versterkt Engels in 4VWO. En het personeel kon onder leiding van de sectie klassieke talen in de herfstvakantie mee naar Rome.

Dan waren er in het kader van de Derde Werelddag natuurlijk de dag zelf, waaraan de deelname en waarvan de opbrengst wederom groter waren, en het daaraan voorafgaande Eckart mundial. Een sfeervolle oosterse markt in de aula aangekleed door leerlingen van buitenlandse afkomst.

Andere verhalen

Invoering keuzewerktijd.

Schooljaar 2002 – 2003. Invoering keuzewerktijd.   De 'keuzewerktijd' gold niet voor de full time werkende schoolleiding. Zittend op d grond Dione Nozza, op het muurtje (van links naar rechts) Peter van...

Visie op leren en werken. Opleidingsschool LIO's. Cambridge. Leefstijl. Kwaliteitsscan. Proeftuintjes VMBO.

Schooljaar 2004 – 2005. Visie op leren en werken. Eckart wordt opleidingsschool 1e graads LIO’s. Cambridge Advanced. ‘Leefstijl’. Kwaliteitsscan. Proeftuintjes VMBO. Pleincollege Eckart herbergde 1664 leerlingen, 348 in de brugklas, 158...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons