Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Bezuinigingen en arbeidsvreugde. Nieuw: computergebruik

Geschreven door: Henk Hutten
1983 - 1984

Schooljaar 1983-1984. Bezuinigingen doorgevoerd en toch de arbeidsvreugde behouden. Nieuwe initiatieven op het gebied van computergebruik.

 

Voor het eerst na jaren 271 leerlingen in de brugklas. Zou de neergang in leerlingental nu toch beginnen? Daar tegenover stond opnieuw een groei van het aantal leerlingen in 4Havo en 5VWO. In 4Havo stroomden 75 leerlingen vanuit de eigen 4Mavo in, met daarnaast nog 45 leerlingen vanuit andere Mavo’s. 53 leerlingen in 5VWO kwamen uit de eigen Havo, met daarnaast nog 39 leerlingen van buiten de eigen school. In totaal begon 5VWO met 172 leerlingen. Met 1982 leerlingen een lichte daling.

 

‘Arbeidsvreugde’ werd het nieuwe aandachtsveld. Dat was ook wel nodig, want de bezuinigingen van de overheid hadden diep gesneden in het gevoel van rechtszekerheid en zorgeloos kunnen lesgeven in het eigen vakgebied. Een aantal docenten moest een ooit verkregen ‘slapende’ bevoegdheid meteen in lesgeven omzetten. Schoolleiding, Personeelsraad en dit jaar in werking getreden MR moesten frequent met elkaar in overleg. Een aantal uren van de lessentabel verviel en er kwam een ‘minimumtabel’. De ’vrije’ ruimte, een aantal taakuren, de ‘franje’ verdwenen. Tegelijkertijd formuleerde de overheid nieuwe ideeën en structuren: een middenschool met een driejarige onderbouw voor alle leerlingen, selectievrij instromen in het voortgezet onderwijs, mede om het in een vroeg stadium voorsorteren voor het beroepsonderwijs te voorkomen. Kansen bieden aan leerlingen was het Eckart wel toevertrouwd. Daarmee had de school via een uitgekiende begeleidingsstructuur al jaren ervaring opgedaan. Selectievrij onderwijs ? Toch veel afhoudende reacties, gezien de mogelijkheden om alle leerlingen, vooral die aangemeld waren voor het beroepsonderwijs op de juiste wijze te kunnen bedienen.

 

‘Arbeidsvreugde’ dus. Er was al in het vorige schooljaar een aparte commissie gekomen, die de plaats innam van de Onderwijsgroep. Het personeel werd gevraagd zich uit te spreken over vier onderwerpen: het lesgeven, de samenwerking met collega’s, de organisatie en het persoonlijk welbevinden. Het duurde even voor de antwoorden konden worden verwerkt. Nog twee middagen werden er aan de uitslag van dit onderzoek gewijd. Op 4 april volgde een conferentiemiddag: er was nog voldoende arbeidsvreugde maar gevoelens van onvrede over het werkklimaat, met name het groeiend aantal moeilijke leerlingen en klassen werden ook geuit. Op 7 juni volgde een tweede studiemiddag. Ook de leerlingen hadden hun verhaal kunnen doen. Voorbereid werd voor het volgend schooljaar een conferentie over dit onderwerp. Er kwam al wel een intervisieteam dat zich bezighield met problemen waarmee personeelsleden te kampen hadden.

 

Na de pensionering van de moderator, die vanaf het begin van de school veel werk verzette voor de katholieke identiteit van de school, nam een werkgroep levensbeschouwing van drie docenten zijn werk over, bestaande uit een openingsbijeenkomst voor het personeel aan het begin van het schooljaar, de organisatie van de Vredesweek, de Kerstvieringen en de Vastenaktie. Het Moderamen, een nieuwe loot aan de school en een baken voor naar hulp vragende leerlingen.

En geheel nieuw was een commissie computeractiviteiten. Programma’s en apparatuur voor programma’s reteaching taal en rekenen en woordbeeldmoeilijkheden. ‘Burgerinformatica’ was de nieuwe loot om medewerkers warm te krijgen voor de nieuwe tijd. De financiën waren vooralsnog nog onvoldoende voor invoering.

Examenklas V6 1984

Examenklas H5 1984

Examenklas M4 1984

Andere verhalen

Kijken in de eigen ziel van de school. Succesfactoren.

Schooljaar 1984-1985. Kijken in de eigen ziel van de school. Succesfactoren.   Geen daling van het aantal leerlingen in de brugklas. Integendeel: 353 plaatsen bezet. Ook 5VWO uitbundig gegroeid: 221 leerlingen, van...

Bezuinigingen van hogerhand; veel onrust, een chaotisch jaar

Schooljaar 1982-1983. Bezuinigingen van hogerhand: veel onrust, een chaotisch jaar.   In het jaarverslag van het vijftiende jaar van de school: “Dit jaar zal vermoedelijk in de historie blijven hangen als chaotisch....

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons