Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

Begaafdheidsprofielschool. Technasium. Cambridge. Havo kans. Nieuwe structuur management.

Geschreven door: Dione Nozza
2008 - 2009

Schooljaar 2008 – 2009. Steeds daling aantal leerlingen. Eckart wordt begaafdheidsprofielschool. De Technasiumwerkplaats is klaar. 

 

Cambridge English vanaf klas 1. VMBO-t/Havo wordt Havo-kans. Keuzewerktijd beëindigd. Nieuwe managementstructuur.

Opnieuw een forse tegenvaller voor wat betreft het aantal leerlingen in de brugklas (200). De ontwikkeling van het leerlingenaantal bleef een punt van zorg . Ook het totale aantal leerlingen (1265 !) drukte zwaar op de toekomstige formatie. Als gevolg van de eerdere lage aanmeldingen voor de brugklas nu ook teruglopende leerlingenaantallen in de bovenbouw van Havo en VWO (147 in 4Havo en 103 in 5VWO).

Het Eckart ging door met zich verder te ontwikkelen en te profileren. Het accent lag op de onderwijskundige vormgeving van vernieuwend leren samen met het ontwikkelen van een professionele cultuur. Dat resulteerde onder meer in een hernieuwde start van vakoverstijgend werken in klas 1 voor Havo en VWO om tot meer samenhang tussen de vakken te komen en in het doortrekken van werken in leergebieden in VMBO-2. Dit betekende ook dat er nieuwe lessentabellen moesten worden gemaakt. Vanaf klas 1 voor Havo/VWO en VWO-plus werd “Cambridge English” ingevoerd als opvolger van het versterkte Engels. VMBO-t/Havo in klas 1 werd omgedoopt tot Havo-kans met een gericht programma op een succesvolle overstap naar brugklas 2 voor havo/vwo. En er werd nagedacht over de huisvesting, die paste bij de nieuwe manier van werken.

Verder werd de dieptepilot ‘de academische school’ voortgezet. Het Eckart werd ‘Academische Opleidings School’ voor 1e graads docenten. Er was een zodanig versterkt programma voor VWO-plus, dat het begaafdheidsprofiellabel verkregen werd. De technasiumwerkplaats werd opgeleverd. Het HACO-project werd doorgevoerd in 5Havo. Hoewel het Universum-programma stopte, ging het Eckart verder met de bètaprofilering.

De keuzewerktijd, al een aantal jaren bekend, hield op te bestaan na eerdere evaluatie m.i.v. dit schooljaar.

In het kader van de overgang naar een meer professionele cultuur vonden de functionerings- en popgesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan) zoveel mogelijk plaats op basis van een 360 graden feedback. Leerlingenenquêtes, vragenlijsten onder collega’s en lesbezoek door de direct leidinggevende vormden uitgangspunten van het functioneringsgesprek en het pop. Als gevolg van de wet-BIO begon men met de aanleg van bekwaamheidsdossiers van docenten. De managementstructuur werd aangepast. Er kwam een vestigingsdirecteur, een directeur financiën-beheer-organisatie en drie adjunct-directeuren, een voor de mavo-afdeling, een voor de havo en een voor het vwo. De rector bleef eindverantwoordelijk voor zowel Eckart als Nuenen.

Andere verhalen

Nog steeds daling leerlingen. Niveau's brugklas. Vier periodes i.p.v. vijf.

Schooljaar 2007 – 2008. Nog steeds daling leerlingenaantal. Brugklas-1 bestaat uit VMBO-1, VMBO-t/Havo, Havo/VWO en VWO-plus. Van 5 naar 4 periodes. De daling van het aantal leerlingen bleef doorgaan. Er waren...

Meer aanmeldingen. VMBO doorstroomportfolio. Maatschappelijke stage en zorgteam.

Schooljaar 2009 – 2010. Aanmeldingen brugklas nemen toe. VMBO krijgt doorstroomportfolio. Alle afdelingen hebben een maatschappelijke stage en een zorgteam. Al enkele jaren was er sterk ingezet op de werving van...

Heb jij ook een goed verhaal?

Deel het met ons