Op deze website staan foto’s van oudstudenten en -docenten. kom je jezelf tegen op een of enkele daarvan, en wil je niet dat deze op de site geplaatst blijven, meld dat ons dan via helpdesk@eckartcollege.nl; wij verwijderen de betreffende foto dan onmiddellijk.

50 jaar Eckart College

 

Het beschrijven van 50 jaar Eckart leek in eerste instantie een uitdaging. De vraag was namelijk of we voldoende informatie zouden kunnen vinden in het archief van school. Gaandeweg vonden we steeds meer bronnen, van sommige jaren soms zóveel dat het lastig was te bepalen wat relevant was of niet. Er waren ook enkele jaren waarvan we weinig informatie konden vinden. Het meest imposante is dat we al zoekende en schrijvende als het ware stukjes van onszelf zijn tegengekomen, van wat we zelf hebben meegemaakt. Soms confronterend, soms heel leuk.

De tijdlijn omvat een summier overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 50 jaar Eckartcollege, 1967-2018. Het dient als achtergrondinformatie bij alle andere informatie binnen de website Eckart 50 jaar. We hebben ervoor gekozen om niet zoals in een historische verhandeling of een geschiedkundig werk, zo volledig mogelijk te zijn. Immers binnen de site is veel meer informatie te vinden. En aangezien het een digitaal stuk is, kan het waar nodig aangepast of aangevuld worden. Mocht je je daartoe geroepen voelen, stuur ons dan een verhaal toe!

Deel ook jouw verhaal!
10000 Lesuren
10000 Diploma's
Te veel Koppen koffie
Alle verhalen
De leukste verhalen

De prehistorie, januari 1967 - augustus 1968 1967 - 1968

Het waren wat snel opgetrokken lokalen, dertien stuks, op de hoek van de Argonautenlaan en de Damocleslaan, met wat dienstruimtes in ‘the middle of nowhere’. Hobbelig grasveld naast de deur waarop de jonge lichamen zich fysiek konden ontwikkelen in de lessen lichamelijke oefening of anderszins – het was er in de zomer goed toeven in de pauzes en na de lessen.

Lees meer

Het echte werk begint

Zelfstandig is het Eckart nu, geen dépendance meer van het Van der Putt. Paul van der Grinten de eerste rector, bijgestaan door Ad Janssen en Pierre Visschers als conrectoren. Jos Berkelmans was moderator.

De Mammoetwet moest worden ingevuld. Nieuw elan.

De tweede, derde en vierde klassen waren nog 'HBS' (Hogere Burgerschool) en 'MMS' (Middelbare Meisjesschool).

Lees meer

Het ontwikkelingsplan van OMO, een nieuwe impuls voor de invulling van de Mammoetwet 1969 - 1970

De tweede klassen hadden een nieuwe naam: 2 Atheneum en 2 Havo.

Het hoofdbestuur van ' Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant' bedacht een groot plan om de ideeën van de Mammoetwet handen en voeten te geven. Werk aan de winkel dus in de scholen. Veel overleg en veel denkwerk. Hoe pakken we het zittenblijven aan? Leerlingen meer begeleiden.

Wordt er nog een Mavo-afdeling bij het Eckart gevoegd? Dat is wel wat nieuw in die tijd. Uitdagend!

Lees meer

Roeien met de verlengde brugklas en hoe vangen we straks de leerlingen van de Mavo op?

Acht brugklassen! Noodlokalen (gebouw Nuenen) noodzakelijk. De tweede klassen niet meer verdeeld in Atheneum en Havo. Er is dus een 'verlengde' brugklas in de tweede, na de eerste brugklas. Wel goed nadenken over wat je doet. Er mogen geen leerlingen 'kind worden van de rekening'.

We gaan fuseren met een Mavoschool, te beginnen in het volgend schooljaar. Hoe gaan we dat dan doen in de eerste brugklas. Maken we de brugklas 'heterogeen' of delen we de leerlingen al in vanaf het begin, dus klassen met 'Mavo' kinderen apart? We vinden dat geen optie.

Lees meer

Start van de 'heterogene' brugklas: 600 aanmeldingen. Helaas kunnen we maar 360 leerlingen plaatsen in lokalen in de Generaal van Merlenstraat 1971 - 1972

Nog weinig bekend was een een scholengemeenschap met drie niveaus (VWO, Havo, Mavo) en helemaal onbekend was dat alle brugklasleerlingen bij elkaar in de brugklas zaten. 600 leerlingen meldden zich aan en helaas was daarvoor geen onderdak. 360 leerlingen werden geplaatst in een nieuw (semi-permanent) gebouw in de Generaal van Merlenstraat. 

Veel nieuwe collega's, veel denkwerk over nieuwe vormen van onderwijs en begeleiding. Nieuwe exameneisen.

De schoolleiding is inmiddels uitgebreid met Harrie Jakobs (brugklasgebouw in de Generaal van Merlenstraat), Jan van Bragt (namens de Mavo) en George Dujardin (voor de tweede klassen).

Een nieuw stenen gebouw in plaats van al die noodlokalen?

 

Lees meer

Nog meer leerlingen aangemeld 1972 - 1973

Weer een massale aanmelding voor de brugklas en opnieuw te weinig plaats. De brugklassers werden opnieuw  gehuisvest in de Generaal van Merlenstraat.

Komt er nieuwbouw voor de Mavo? Misschien inzetten voor een apart brugklasgebouw aan de Damocleslaan, dus plannen maken.

Bevlogenheid. Nieuw: Eindexamen Havo. Hoe doen we dat? Al ervaring opgedaan met eindexamen Mavo in het voorgaande jaar.

Einde van een tijdperk: de laatste examens HBS en MMS.

Lees meer

Nieuwbouw; we hebben nu een Mavo, maar een gymnasium is ook wenselijk. 1973 - 1974

Nieuwe plannen van een Stuurgroep: wat is er al gerealiseerd van de Mammoet? Verschillen in zienswijze bij veel medewerkers. Externe hulp inroepen?

Nieuwbouwplannen op tijd klaar voor een brugklasgebouw. Even vragen bij het ministerie om verder te mogen bouwen. Geen antwoord.

Gymnasium aangevraagd, maar willen we het wel? Zou een Ongedeeld VWO niet meer mogelijkheden bieden? Dat blijkt, dus daar gaan we voor.

Uitbreiding van de schoolleiding. Toon Wijgergangs wordt de achtste man. Hij gaat zich bezighouden met de derde klassen.

Lees meer

Een nieuw gebouw voor de brugpiepers, maar noodgebouwen blijven staan.

Geen heen en weer verkeer meer tussen Argonautenlaan en Generaal van Merlenstraat. Wat een gemak! Maar voor de rest 54 noodlokalen.

Gelukkig hard nadenken over een nieuw stenen hoofdgebouw, 'achter' het gebouw voor de brugklas aan de Damocleslaan.

Niet alleen veel leerlingen in de lagere leerjaren, maar de voorgaande lichtingen zijn doorgestroomd naar de hogere leerjaren. De organisatie moet worden aangepast.

Introducties in het begin van het schooljaar worden in één week ingepast om het uitvallen van lessen te vermijden. Ook een nieuwe organisatie van de schoolonderzoeken helpt daarin mee.

Het begin van een gymnasiale afdeling, ingepast in het 'Ongedeeld VWO'.

 

 

 

Lees meer

De grenzen van de groei bereikt? 1975 - 1976

Opnieuw veel brugklasleerlingen aangemeld. Ook veel overstappers van 4Mavo naar 4Havo en van 5Havo naar 5VWO. 1888 leerlingen. Zuchten en steunen soms en dus een konferentie over 'De massaliteit van de school'.

Democratisering. Medewerkers en leerlingen willen inspraak. Het schuurt en knettert af en toe. Verschillen in opvattingen over onderwijs en begeleiding.

Gelukkig is er een nieuw hoofdgebouw, maar nog steeds twee noodgebouwen ('Son' en 'Nuenen') en bij het wisselen van de lessen is het 'Nauw van Calais' een enorme bottle-neck.

Lees meer

Pas op de plaats. Genoeg geëxperimenteerd. 1976 - 1977

Even gas terugnemen en overleggen hoe we verder gaan. De school was zo groot geworden en de ideeën over onderwijs en begeleiding zo divers, dat er breed behoefte ontstond over de toekomst.

Een aangepaste organisatiestructuur met naast de schoolleiding een Raad van Jaarleiders en een Raad van Sectievoorzitters, die afspraken maakten over het begeleiden en het invullen van het onderwijsproces. Een Personeelsraad werd opgetuigd. De Mavo afdeling kreeg speciale aandacht.

Lees meer

De schoolorganisatie verder in een vat gegoten.

Verder op de vorig jaar ingezette koers van deze mammoettanker. Het vergadercircuit doorgelicht en bijgesteld. Interne leerlingbegeleiders naast specialisten van buiten.

Evaluatie van de prestaties van leerlingen: hebben de heterogene brugklas en de verlengde brugklas kansen geboden aan leerlingen?

Lees meer

Feest met een zucht, de eerste tien jaar zit er op. 1978 - 1979

Stabiliteit in het aantal leerlingen: 1850 leerlingen. Hoe komt het toch dat de school zoveel brugklassers aantrekt? Is dat vanwege de begeleiding of worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met een bepaalde mate van zelfstandigheid? Het kraakt en schuurt af en toe. Zie het gebruik van een snipperkaart. De evaluatie van het gebruik van die snipperkaart leidt tot afschaffing! Tien jaar bestaat de school, dus feest? In de vrieskou en de sneeuw naar Bobbejaanland.

 

Lees meer

steeds meer mavo-leerlingen; brand in het brugklasgebouw 1979 - 1980

Weer veel leerlingen aangemeld voor de brugklas. Zorg over de toename van de hoeveelheid leerlingen vanuit de brugklas naar 2Mavo. Doorstromen zou eigenlijk opstromen moeten zijn. Al wel te zien in steeds meer overstappers in de bovenbouw van 4Mavo naar 4Havo en van 5Havo naar 5VWO.

Speciale aandacht voor de scholengemeenschap op drie niveau's.

Brand in het brugklasgebouw. Twee dagen schoonmaak maar nog maanden brandlucht.

Nieuw: een open dag voor basisschoolleerlingen en hun ouders.

Lees meer

Als vanouds. Goed georganiseerd.

Schooljaar 1980 – 1981. Als vanouds, goed georganiseerd.

Bijna 1900 leerlingen, waarvan er 320 in de brugklas zaten. Tegen de verwachting in waren er bijna 400 leerlingen aangemeld. Voor het eerst werden er halverwege het schooljaar 19 leerlingen van de brugklas in een speciale klas overgeplaatst, met een eigen programma, om ze op deze wijze voor te bereiden voor 2Mavo in het volgende schooljaar. 

Het rapport ‘Problematiek in de bovenbouw’ werd in de afdelingen bovenbouw besproken.

Nieuwe initiatieven op het gebied van cabaret en excursies.

Een algemene staking op 1 oktober.

Lees meer

Begeleiding van leerlingen sterk punt. Een voorlopige MR, een nieuwe Theaterdoedag 1981 - 1982

De begeleiding van leerlingen kreeg steeds meer structuur. Was het daarom dat zoveel leerlingen doorstroomden vanuit de onderbouw, vanuit 4Mavo naar 4Havo en vanuit 5Havon naar 5VWO. In 5VWO ook veel instromers van buiten.

Dekanen en jaarstaven belangrijk voor de begeleiding. Onderwijsgroep neemt nieuwe initiatieven; begeleidt o.a. nieuwe medewerkers.

Docentenraad wordt Personeelsraad, wordt voorlopige Medezeggenschapsraad.

Groot succes Theaterdoedag, o.a. door eerste leerlingencabaret.

Lees meer

Bezuinigingen van hogerhand; veel onrust, een chaotisch jaar 1982 - 1983

Crisis in Nederland. Bezuinigen wordt een must. Ook in het onderwijs. Salarissen gekort, gesneden in subsidies en vergoedingen. 'Slapende' bevoegdheden worden tot leven gewekt en menige docent moet opeens lesgeven in een vak waarin ooit een bevoegdheid was verkregen.

Het schuurde en kraakte, maar de school bleef overeind en vierde een geweldig carnavalsfeest in de Stadsschouwburg t.g.v. het derde lustrum.

Lang gewenst: een nieuwe leerlingenkantine op de plaats van een tekenlokaal.

Lees meer

Bezuinigingen en arbeidsvreugde. Nieuw: computergebruik 1983 - 1984

Voor het eerst sinds het begin van de jaren zeventig minder dan 300 leerlingen in de brugklas. Stijging van het aantal leerlingen in de bovenbouw.

Kunst- en vliegwerk bij het doorvoeren van de bezuinigingen. Solidariteit behouden onder het personeel. Komt er ook nog een Middenschool met een selectievrije driejarige onderbouw?

Arbeidsvreugde! Belangrijk onderzoeksobject.

Moderator Jos Berkelmans neemt afscheid; een werkgroep levensbeschouwing neemt zijn taken over. Veranderde opvattingen over de katholieke signatuur van de school.

Een commissie computeractiviteiten. Nieuw!

Lees meer

Kijken in de ziel van de school

Meer dan 2000 leerlingen. Weer forse groei van de bovenbouw. 221 leerlingen in 5VWO.

Invoeren van functioneringsgesprekken met het personeel. Aandacht voor de werkwijze van de docenten en hun houding t.o.v. leerlingen. Aandacht voor het begeleiden van groepsprocessen.

Stappen in de automatisering. O-training als instrument in de begeleiding.

Groei en bloei van het leerlingencabaret, koffieconcerten, Theaterdoedag, excursies, schooltoneel (dit jaar al de tiende productie. Hamlet)

Lees meer

Nog steeds groei. Extra aandacht voor het werk van het personeel 1985 - 1986

210 leerlingen in 6VWO en evenveel leerlingen in 5Havo. Heel veel (bijna) volwassen leerlingen met ambities op allerlei gebied (theater, muziek, cabaret).

Opnieuw arbeidsvreugde als belangrijk aandachtspunt.

Automatisering. Systematische evaluatie van rapportcijfers en overgangsrapporten.

Voor het eerst een excursie naar Moskou, ver achter het IJzeren Gordijn. Koud en heel apart. 

Lees meer

Beleidsplannen uitgevoerd. Begeleiding van leerlingen. Professionele ontwikkeling personeel. 1986 - 1987

Verbetering van de onderwijskwaliteit. Hoog ambitieniveau, naar binnen gerichte beleidspunten.

Naar buiten: scholen in de regio, met name de positie van het Van der Putt.

Uniformering van aanbieden van de leerstof en werkwijze van de secties. 

Automatisering. Reteaching programma's.

Twee leerlingen winnen een IBM prijs. 

Het 'Nauw van Calais' blijft bestaan, maar een nieuwe achterdeur brengt verlichting.

Lees meer

Twintig jaar groeien en bloeien 1987 - 1988

Het hele jaar wordt het vierde lustrum gevierd. Cultureel aanbod van hoog niveau. Storm op de avond van de reünie. In haast een onderkomen gevonden in het Philips Ontspanningscentrum, naast het PSV stadion.

Veelk aanmeldingen voor de brugklas. Discussie over de toekomst van de nabij liggende scholen.

Grote onderhoudsbeurt van de gebouwen 'Nuenen' en 'Son'.

Ook het personeel gaat naar Rome. De internationale geldhandel kan dat blijkbaar niet aan; crash van de beurzen. 

Lees meer

Een school te veel in Eindhoven Noord en hoe blijf je enthousiast ?

Opnieuw veel leerlingen aangemeld, maar de scholen voor beroepsonderwijs krijgen steeds minder aanwas. Misschien is het einde van de heterogene brugklas wel in zicht en moet er gedifferentëerd worden.

Bijna massale overstap vanuit 5Havo naar 5VWO, ook van buiten de eigen school.

Hoe moet het Van der Putt voort bestaan?

Overlijden van conrector Henk Deenen. Afscheid van George Dujardin, conrector brugklas en Piet van der Putten, conrector Havo bovenbouw. Twee nieuwe leden van de schoolleiding zijn  Dione Nozza en Thijs van der Velden.

Verdere stappen in de automatisering. 

Lees meer

Opnieuw de kwaliteit van het onderwijs 1989 - 1990

Een kleine afname van het aantal leerlingen, met name in de bovenbouw.

Huiswerk en leesvaardigheid belangrijk voor de kwaliteit.

'Kwestie Van der Putt' vraagt veel (negatieve) aandacht. Hoofdbestuur OMO wil het Van der Putt verplaatsen naar Nuenen, maar wordt terug gefloten door minister.

Ton Roestenberg, conrector 3 en 4Mavo en Henk Hutten, conrector 5 en 6 VWO, namen afscheid. Zij werden opgevolgd door Ilse de Kort en Dorian Verhagen.

Eckart heeft een schoolorkest. 

Lees meer

Nieuw beleid op vertrouwde basis 1990 - 1991

Vier nieuwe leden in de schoolleiding geven inspiratie voor een nieuwe aanpak: schoolleiders gaan zich meer bezig houden met de secties. Geen verandering in de heterogeniteit van de brugklas, wachten op de aangekondigde basisvorming.

Oprichting Raad voor Onderwijs.

Functie- en taakomschrijvingen personeel.

Cultuurrijke school.

Lees meer

Basisvorming en milieu speerpunten 1991 - 1992

Veel overleg, met name over het Formatie Budget Systeem. Taakbelasting. Een voorlopige MR vervangt de Personeelsraad.

Raad van het Onderwijs studeert op de bovenbouw, de Raad van Jaarleiders op het 'Leren studeren door de jaren heen'.

Automatisering van de administratie.

Zorg voor het Milieu.

Lees meer

Terugkijken en vooruitzien

Het vijfde lustrum met veel aandacht voor het milieu. Milieuprijs. Paul van Grinten 25 jaar rector.

Afname aantal leerlingen, ook in bovenbouw.

Voorstellen voor de invoering van de basisvorming. Wat betekent dat voor de heterogeniteit van de brugklas?

Lees meer

Functies en taken omschreven. De basisvorming van start 1993 - 1994

Goed voorbereid aan de basisvorming beginnen. Brugklas voortaan op twee niveau's, een Mavo-Havo en een Havo-VWO stream. Cijfergeving en rapportage. Overgangsnormen naar de tweede klas voorbereid. Vorming van een aparte klas 2VWO voorbereid.

Vitaal verder, een project om personeel overeind te houden. Functies en taken omschreven.

Plannen voor de vorming van het 'Plein', alle scholen in Eindhoven onder één aansturing.

Lees meer

Brand! Dat kunnen we er niet bij hebben. We werken al zo hard. 1994 - 1995

Vier beleidsterreinen omschreven: onderwijs en begeleiding, personeelsbeleid, financieel en materieel beleid, strategisch beleid.

Gebouwen 'Nuenen' en 'Son' afgebrand. Noodzakelijk werkoverleg heel moeilijk realiseerbaar.

Start op 1 maart 1995 van het overleg over een fusie van de negen OMO-scholen  in Eindhoven. Een gemeenschappelijke MR. Personeel krijgt bestuursaanstelling i.p.v. een aanstelling per school.

Lees meer

Een roerig jaar: basisvorming, tweede fase, bouw van een studiehuis en ook nog een grootschalige fusie? 1995 - 1996

Na zo'n brand moest er van alles gebeuren én het werk moest gewoon doorgaan: werken aan de basisvorming en voorbereiding Tweede Fase in de bovenbouw. Voorbereidng basisteams.

Schakelklas Havo-Heao.

Nieuwbouw studiehuis voorbereid. 

Fusie van de negen OMO-scholen door MR afgewezen.

Lees meer

Basisteams. Een nieuw studiehuis en een nieuwe kantine. 1996 - 1997

Veel en enthousiast overleg over basisvorming en Tweede Fase. Basisteams voorbereid.

Afname van het aantal leerlingen.

Nieuwbouw klaar met feestelijke opening in januari. Ook een nieuwe kantine. 

Derde Werelddag, een nieuwe formule van de Vastenactie.

Lees meer

Afscheid van een tijdperk: start basisteams, fusie 'Het Plein' en Paul van der Grinten nam afscheid.

Basisteams voor brugklas, Mavo, Havo en VWO: zorg voor leerlingen en voor kwaliteit van het onderwijs. ICT-toepassingen verder uitgewerkt. Studiewijzers en studieplanners, periodenrooster.

Wordt de school nog breder met een campus, waarin ook het beroepsonderwijs wordt ondergebracht? Samengaan met Scholengemeenschap Nuenen?

Afscheid van rector Paul van der Grinten.

Lees meer

Gewoon doorgaan zonder rector. De Tweede Fase komt er aan en 'Het Plein' van start. 1998 - 1999

Ed Janssen als plaatsvervangend rector.

Afname aantal leerlingen en steeds meer leerlingen met een indicatie Mavo.

Moeizame start van het 'Plein', onduidelijke taakverdeling tussen centraal en decentraal. Moet het Eckart de terugloop van het Pentacollege opvangen?

Veel cultuur, zoals vanouds.

Lees meer

Eckart breed of smal? VWO-plus? Lidy Kooy-Blok de nieuwe rector. 1999 - 2000

Toch weer enige groei. Begin van de Tweede Fase in 4Havo en 4VWO. Actief en zelfstandig leren in het Studiehuis. Collegezaal en studieplekken. Profielwerkstukken, hoe moet dat?

Voorbereiding van een aparte VWO-brugklas.

Geen overname van het Pentacollege, dus geen overname van drie van de vier leerwegen VMBO. Behoud van een afdeling Mavo = theoretische leerweg VMBO.

Lees meer

Hoofdlijnennotitie en de brugklas minder heterogeen met VWO-plus. 2000 - 2001

Een nieuwe Hoofdlijnennotitie omschrijft het met elkaar werken aan een vormingsideaal. De brugklas krijgt een nieuw onderdeel: VWO-plus voor  hoogbegaafd geteste leerlingen. Er zijn zorgen over de vermeende afnemende waardennormen onder de leerlingen. Het Vmbo: uitstel definitieve sectorkeuze.

Lees meer

Actief en zelfstandig leren, kan dat? Te laat komen kan niet meer.

Actief en zelfstandig lerende leerlingen: droom, angstdroom of toch haalbaar? Schoolleiding controleert bij alle ingangen: te laat komen kan niet meer (of toch wel?).

Lees meer

Jubileum met een boek: 35 jaar Eckartcollege. 2002 - 2003

Het Eckart viert het 35-jarig bestaan met een jubileumboek. Project Chinandega (stedenuitwisseling).

Lees meer

Maakt keuzewerktijd leerlingen (nog) actiever en zelfstandiger? 2003 - 2004

Zou de invoering van keuzewerktijd leerlingen meer actief en zelfstandig maken? Eckart en Nuenen worden samen één zelfstandige school. Van curatieve naar preventieve leerlingzorg. 'Chippo'. Romereis personeel.

Lees meer

Eerste Cambridge Advanced Certificates. Proeftuintjes Vmbo. 2004 - 2005

Studiedagen over leren en werken op het Eckart in 2010. Proeftuintjes Vmbo. Na Cambridge First nu ook Cambridge Advanced Certificates.

Lees meer

Levensecht en contextrijk leren: voorbereiden op vervolgstudie en bedrijf. 2005 - 2006

Op zoek naar bedrijven en opleidingen om het leren te zien als levensecht en in de maatschappelijke context. Het Vmbo ontwikkelt leergebieden en differentiële delen. Het VWO heeft een Universumprogramma met de TU/Eindhoven. Eckart-in-Concert voor 't eerst echt professioneel: in De Effenaar.

Lees meer

De 'Academische School' en Havisten Competent.

Docenten doen onderzoek naar hun lespraktijk in het kader van 'De Academische School'. Project Havisten Competent (voor het Hbo) van start. Rondetafelgesprekken schoolleiding-personeel.

Lees meer

Brugklas nog meer homogeen met Vmbo-1. Start Technasium. 2007 - 2008

De brugklas krijgt een nieuwe telg erbij: Vmbo-1. Het Technasium gaat van start. Nog meer onderzoek in 'De Academische School'. Van vijf naar vier periodes.

Lees meer

Eckart begaafdheidsprofielschool. Keuzewerktijd blijkt een droom.

Weer een wijziging in de brugklas: Vmbo-t/Havo wordt Havo-kans. Het Technasium heeft een heuse werkplaats. Eckart wordt begaafdheidsprofielschool voor hoogbegaafde leerlingen. De 'Academische School' wordt 'Academische Opleidingsschool' voor 1e graads docenten. Keuzewerktijd afgeschaft.

Lees meer

Toch stukje keuzewerktijd? Hoe zit het met taal en rekenen? Elk lokaal 'viral'. 2009 - 2010

Voor leerlingen bovenbouw VWO Eckarturen. De taal- en rekenvaardigheid wordt getoetst. Doorstroomportfolio Vmbo- Mbo. Elk lokaal voorzien van computer, beamer en internet. 

Lees meer

Het aantal leerlingen neemt weer toe. Schoolplan en identiteit. 2010 - 2011

Na een daling groeit het aantal leerlingen weer. Er komt een nieuw Schoolplan 2011-2015. De school gaat op zoek naar haar identiteit. Het Vmbo heet weer Mavo.

Lees meer

Eckart heet weer Eckartcollege. Wat zijn de prioriteiten? Jean Wiertz wordt rector. 2011 - 2012

Eckart krijgt de oude naam terug: Pleincollege Eckart heet weer Eckartcollege. Jean Wiertz volgt Lidy Kooij-Blok op als rector. Door de vele ontwikkelingen wordt het tijd prioriteiten vast te stellen: Technasium, begaafdheidsprofielschool en bèta-profilering gaan ten koste van het gymnasium.

Lees meer

Eckart groeit door. Start Masterclass. Brugklas-2 wordt Havo-2. 2012 - 2013

Een jaar van verdere groei, consolidering en voortgaande professionalisering. Vwo-plus wordt Masterclass en brugklas-2 wordt Havo-2 met doorstroomkansen naar Mavo-3, Havo-3 en VWO-3.

Lees meer

Excellent, keurmerk en licentie: Eckart 'staat'.

VWO en Havo worden 'Excellent', het Technasium 'staat', Eckart krijgt het keurmerk 'begaafdheidsprofielschool'en Mavo heeft de licentie 'Bèta Challenge' binnen. Docenten vormen professionele leergemeenschappen.

Lees meer

Eckart blijft groeien. Unicum in Nederland: alle afdelingen 'excellent'. 2014 - 2015

Steeds meer leerlingen. Ook de Mavo krijgt het predicaat 'excellente school': Eckart uniek met alle afdelingen 'excellent'. Meerjarenplan 'gezonde school' en verdere professionalisering door collegiale consultaties.

Lees meer

Eckart: altijd opstroomkansen. Brainportschool. Nog meer excellent. 2015 - 2016

Eckart heeft doorstroomcijfers en examenresultaten boven het landelijk gemiddelde. Het project Havisten Competent krijgt het predicaat 'excellent'. Lente- en zomerschool dringt het aantal doubleurs fors terug. Eckart wordt aspirant-lid van de brainportscholen.

Lees meer

Na bèta profilering op kunst en cultuur. Global Exploration en Betere Werelddag.

Na jaren van profilering op de bèta-vakken op weg naar verdere profilering op kunst en cultuur, ook in schoolvakken. De al jaren bestaande Derde Wereld Dag wordt Betere Wereld Dag. Eckart gaat internationaal met Global Exploration. Zijn leerlingen wel media-wijs?

Lees meer

Gouden Schoolkantine. Duurzame en rookvrije school. Claire Arts volgt Jean Wiertz op. 2017 - 2018

Eckart gezond en duurzaam: de kantine krijgt de Gouden Schaal, de hele school is rookvrij en de daken liggen vol met zonnepanelen. Claire Arts, vestgingsdirecteur, volgt per 1 april Jean Wiertz op als rector.

Lees meer

Slot na vijftig jaar Eckartcollege


Terugkijkend op 50 jaar Eckart komen enkele opvallende kenmerken naar voren. Van meet af aan heeft de school de leerling centraal gesteld. Daarbij waren en zijn het uitgangspunten dat leerlingen kansen krijgen om het beste uit zichzelf te halen, in verschillende aspecten, en dat leerlingen het vertrouwen krijgen, dat zij die mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Het is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de school. Een identiteit die ook tot uiting komt zowel bij feestelijke als droevige gebeurtenissen.
Daarbij gaat het uiteraard allereerst om het maximaliseren van leerprestaties. Het onderwijskundig concept en de didactische aanpak ( activerende didactiek) zijn daarop gericht. Leerlingen krijgen opstroomkansen. Vaak verlaten ze de school met een diploma dat hoger is dan het advies waarmee ze de brugklas zijn binnengekomen.
Begeleiding is onontbeerlijk om alle leerlingen maximale kansen te bieden. Vanaf het begin zijn er introducties om leerlingen een goede start te geven (met name in de werkweek voor de brugklas). Er is ook studiebegeleiding in speciale studielessen, snel uitgebreid met begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling (zoals ontwikkelingstraining). Later kwam er een uitgebreid netwerk met meer individuele begeleiding bij leerachterstanden en bij persoonlijke problemen.
Een ander aspect van kansen bieden zijn de vele culturele en kunstzinnige activiteiten waar leerlingen aan kunnen deelnemen. Van toneel tot theater, van cabaret tot muziek en dans; er zijn vele mogelijkheden om je te manifesteren op het podium van de kunst. Dat geldt ook op het gebied van sport.
Daarnaast hebben buitenschoolse activiteiten voortdurend een belangrijke rol gespeeld. Er zijn talloze excursies, eendaagse vaak in Nederland, meerdaagse naar verschillende landen, voor alle afdelingen. Zo zijn er activiteiten die, ingegeven door de identiteit van de school, maatschappelijk relevant zijn, zoals de argotour, de rommelmarkt, de vastenactie en de betere werelddag. Daaronder vallen ook de vele internationale uitwisselingen en uitzendingen van leerlingen (Chinandega, Global Exploration).
Parallel aan het kansen bieden aan leerlingen loopt het kansen bieden aan het personeel. Eerst waren het talrijke conferenties, gericht op de didactiek en het omgaan met leerlingen. Later gevolgd door scholingsmogelijkheden met als hoofdpunt de Academische Opleidingsschool. Een leerproces, dat zittende docenten doorlopen met studenten, aankomende docenten. Steeds meer op weg naar een professionele cultuur, waarbij de verantwoordelijkheid in toenemende mate zo laag mogelijk in de organisatie is gelegd (secties, jaarstaven, basisteams) met als basis vertrouwen van leiding in de mogelijkheden van het personeel. Ook personeelsleden maken gebruik van de vele kunstzinnige en culturele activiteiten of van de buitenschoolse activiteiten.
De organisatie is erop gericht het gewenste onderwijs mogelijk te maken. Een strak rooster of een rooster met keuzemogelijkheden (keuzewerktijd), goed geoutilleerde lokalen, studienissen en zelfs een collegezaal of werkplaats technasium of sporthal en sportvelden.
Kortom: voor ieder geldt: JE WORDT GROOT OP HET ECKART!

 

Bedankt voor het lezen.

Lees verder

De leukste verhalen uit jouw tijd

Lees de verhalen